Reklamácia dodaného tovaru

V prípade, že si prajete reklamovať dodaný tovar prosím postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. V zmysle našich obchodných podmienok je kupujúci povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Reklamáciu na vady na tovare, ktoré boli zrejmé už pri prevzatí tovaru alebo bezprostredne po tom je možné uplatniť do 24 hodín od prevzatia tovaru. Reklamácie prijaté po tomto termíne už nemusia byť uznané.

  1. Prosím stiahnite si a vyplňte reklamačný formulár: REKLAMACNY FORMULAR PDF (formulár je možné vyplniť aj v elektronickej podobe)
  2. Vyplnený formulár prosím zašlite info@supersarkany.sk – do predmetu emailu prosím napíšte “reklamácia” a číslo Vašej objednávky
  3. Pre jednoduchšie a rýchlejšie vybavenie reklamácie priložte do tohto mailu fotografie reklamovaného tovaru. (napríklad fotku poškodenia tovaru…)
  4. Počkajte prosím na naše vyjadrenie k reklamácii, tovar bez nášho vyzvania neposielajte.

 

 

Reklamačný poriadok:

9. Reklamácie, reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

9.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

9.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

9.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

9.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

9.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. V prípade vonkajšieho poškodenia zásielky pri preberaní od kuriérskej spoločnosti je kupujúci povinný spísať s kuriérskou spoločnosťou (kuriérom) škodový zápis. Škodový zápis je nevyhnutný pre ďalšie spracovanie takejto reklamácie. Reklamáciu na vady na tovare, ktoré boli zrejmé už pri prevzatí tovaru alebo bezprostredne po tom je možné uplatniť do 24 hodín od prevzatia tovaru. Reklamácie prijaté po tomto termíne už nemusia byť uznané.

9.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení.

9.8. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a reklamovaného tovaru predávajúcemu.

9.9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

9.10. V mieste určenom podľa bodu 9.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

9.11. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

9.12. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

9.13. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania.

9.14. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

9.15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a)nepredložením dokladu o zaplatení, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b)uplynutím záručnej doby tovaru,

c)mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

d)používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

e)neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f)poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

g)poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h)poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

i)neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j)zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

9.16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)odovzdaním opraveného tovaru,

b)výmenou tovaru,

c)vrátením kúpnej ceny tovaru,

d)vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e)písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f)odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9.17. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.18. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

9.19. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

9.20. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

9.21. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a)predávajúci zabezpečí odstránenie vady,

b)predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

9.22. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

a)výmenou tovaru

b)v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

9.23. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

9.24. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

9.25. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

9.26. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 9.8 týchto všeobecných obchodným podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú vadu uplatňovať reklamáciu opakovane.

9.27. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.